เดบิตเครดิต

 

Homeเรื่องของเราความเป็นมารูปแบบธุรกิจคำศัพท์ทางบัญชีวิเคราะห์

 

เดบิตเครดิต 
หลักการบัญชีคู่ 
การตั้งชื่อบัญชี 
การบันทึกบัญชี 

ลักษณะของบัญชีแยกประเภท

     บัญชีแยกประเภทโดยทั่วไป มีลักษณะแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านหนึ่งสำหรับจดบันทึกรายการค้าที่เพิ่มขึ้นและอีกด้านหนึ่งสำหรับจดบันทึกรายการค้าที่ลดลง

                       ทางด้านซ้ายมือของบัญชีแยกประเภท เรียกว่า ด้านเดบิต (Debi )ตัวย่อ Dr
                       ทางด้านขวามือของบัญชีแยกประเภท เรียกว่า ด้านเครดิต(Credit)ตัวย่อ Cr

  เดบิต
  เดบิต (Debit) ใช้อักษรย่อว่า "Dr หมายถึงจำนวนเงินที่แสดงทางด้านซ้ายของบัญชี
  การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้สินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้หนี้สิน รายการเงินทุน หรือรายได้ลดลง

  เครดิต
  เครดิต (Credit) ใช้อักษรย่อว่า "Cr หมายถึงจำนวนเงินที่แสดงทางด้านขวาของบัญช
  การลงรายการทางด้านขวาของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้สินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายลดลง
  การลงรายการทางด้านขวาของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอันกระทำให้หนี้สิน รายการเงินทุน หรือรายได้เพิ่มขึ้น

     จากความหมายดังกล่าว เดบิตจะใช้บันทึกรายการพร้อมกับจำนวนเงินทางด้านซ้ายของบัญชี ในการบันทึกรายการจะมีผลทำให้บัญชีสินทรัพย์หรือบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

    ส่วนบัญชีหนี้สิน ทุน หรือบัญชีรายได้จะลดลง สำหรับเครดิตจะใช้บันทึกรายการพร้อมกับจำนวนเงินทางด้านขวาของบัญชี ในการบันทึกรายการจะมีผลทำให้บัญชีหนี้สิน ทุน หรือบัญชีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนบัญชีสินทรัพย์ หรือบัญชีค่าใช้จ่ายจะลดลง 

การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชี

     หมายถึง การจดเรื่องราวเกี่ยวกับรายจ่าย หรือสิ่งของที่ตีมูลค่าเป็นจำนวนเงินลงในรูปแบบบัญชีที่กำหนด จะได้ผลจากการดำเนินงานไปสรุปผลในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อหาผลกำไรขาดทุน

        รายการค้า   ------>         สมุดบัญชีแยกประเภท ---------->    งบดุล

     ดังนั้น การวิเคราะห์รายการค้ารายการหนึ่ง ๆ จะต้องบันทึกบัญชีทางด้านเดบิตบัญชีหนึ่งและทางด้านเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง ในจำนวนเป็นที่เท่ากัน หลักการบันทึกนลักษณะนี้เรียกว่า หลักการบัญชีคู่ (Double Entry System)

  

จัดทำโดยครูเพียงเดือน วิทยาประดิษฐ์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Mrs.Peangduan  Wittayapradit. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com