สมุนไพรพื้นบ้าน...นครศรีธรรมราช

Homeคณะผู้จัดทำบทเรียนทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาบทเรียนกิจกรรมเสริมความรู้ทดสอบหลังเรียน

สื่อบทเรียนบนเครือข่ายชุดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นแหล่งของการเรียนรู้ การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
....สำหรับบุคคลที่ดํารงชีวิตอยู่ในโลกยุค....

 สาระสำคัญ

 

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก

พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา

ครั้งปู่ย่าตายายใช้กันมา

ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป

เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา

วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย

รู้ประโยชน์รู้โทษสมุนไพร

เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล

บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 เนื้อหาประกอบการเรียนสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

        กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพร โดยมีการร่างนโยบายไว้เป็นแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 6
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในระดับต่างๆ รวมถึงหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย ตลอดถึงนักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้มีหลักในการศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกต้อง ให้เข้าใจถึงประโยชน์และข้อจำกัดของสมุนไพรต่างๆ ในที่นี้ได้นำเสนอสมุนไพร
ในงานสาธารณสุขมูลฐานพอเป็นสังเขปดังนี้

ุขอขอบคุณวิทยากร เนื้อหา และภาพ

     1.นายพูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล   วิทยากรให้ความรู้
     2.http://www.thaigoodview.com
     3.http://www.anamai.moph.go.th
     4.http://www.members.tripod.com/rnpong
     5.http://www.medplant.mahidol.ac.th
     6.นายไพรัช ชูผล


จัดทำโดยครูปรีชา มุสิกอง
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2007 Mr.Preecha Musikong. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com