การบันทึกรายการค้า

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ งานบัญชีเบื้องต้น เนื้อหาทั้งหมดนี้  ได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลจากหนังสือประกอบการเรียน เป็นเนื้อหาที่เหมาะสำหรับ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ที่เข้ามาศึกษาหาความรู้   เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ หรือจัดทำบัญชีของตนเอง

     

 

                                                                     แหล่งข้อมูล

ทัศนีย์  สุยสุวรรณ.  (มปป).   การบัญชี 1.   กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร.
นันท์  ศรีสุวรรณ  (2549).   การบัญชีเบื้องต้น 1   (พิมพ์ครั้งที่ 1).   กรุงเทพมหานคร : วังอักษร  
ปิยลักษณ์  พงศ์ติวัฒนากุล.  (2549).  การบัญชี 1.   กรุงเทพมหานคร : ศูนย์รวมหนังสือกรุงเทพ  
วรรณา  วงศ์วิวัฒน์.  (2546). บัญชีเบื้องต้น 1.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เอมพันธ
อรวรรณ อวยพร.  (2546).  บัญชีเบื้องต้น 1  (พิมพ์ครั้งที่ 2).   กรุงเทพมหานคร :  เอ็ดดูเท็กซ์

 

 

 

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak Oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com