สมการบัญชีและงบดุล

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

สินทรัพย์ 
หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ 
สมการบัญชี 

 

 ความหมายของการบัญชี
    การบัญชี (Acconting) คือศิลปะของการจดบันทึก จัดแยกประเภท สรุปผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ

    ประโยชน์ของการบัญชี
      1.เจ้าของกิจการสามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์มิให้สูญหาย
      2.เจ้าของกิจการสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดกรได้ดียิ่งขึ้น
      3.เจ้าของกิจการทราบผลกำไรและขาดทุน
      4.ป้องกันการทุจจิตได้

 

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com