สมการบัญชี

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

สินทรัพย์ 
หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ 
สมการบัญชี 

 

สมการบัญชี
สมการบัญชี   (Accounting  Equation) ือ ความสัมพันธ์ ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ(ทุน)

        จะได้ว่า
                      สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน

เขียนสมการได้ดังนี้
    กรณีที่1 ถ้าไม่มีหนี้สิน สมการบัญชีจะเป็น
               สินทรัพย์               =         ทุน
              Assets                  =       Owner’s Equity (Proprietorship)
              หรือใช้ตัวย่อ  A     =       OE (P)

    กรณีที่1 ถ้า่มีหนี้สิน สมการบัญชีจะเป็น
               สินทรัพย์              =        หนี้สิน  +    ทุน  
                     A                    =           L       +    OE (P) 

    ตัวอย่าง            สินทรัพย์      หนี้สิน         ส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

                        1.  _______        5,000          25,000

                        2.  30,000           6,000          _______

                        3.  80,000           _______     60,000

     แทนจำนวนเงินในช่องว่าได้เป็น
                        1.  3,000             5,000          25,000

                        2.  30,000           6,000          24,000

                        3.  80,000           20,000        60,000

 

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com