รายการค้า

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

รายการค้า 
การวิเคราะห์ 
การบันทึกบัญชี 
สรุป 

 

 รายการค้า
    
รายการค้า (Business Transaction) หมายถึง การดำเนินงานในทางการค้าที่ทำให้เกิดการโอนเงิน   หรือสิ่งทีมีมูลค่าเป็นเงิน ระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

    ตัวอย่างรายการค้าได้แก่ี้
        1. รายลงทุน
        2. รายการซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
        3. รายการซื้อสินทรัพย์เป็นเงินสด
        4. รายการจ่ายชำระหนี้
        5. รายการให้บริการเป็นเงินเชื่อ
        6. รายการรับชำระหนี้
        7. รายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
        8. รายการรับเงินจากการให้บริการ
        9. รายการจ้าของถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว

   wine.gif  รายการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการค้า (Non-Business Transaction)

                รายการที่มิใช่รายการค้า ได้แก่  การดำเนินงานในทางการค้าที่ไม่ก่อให้เกิดการโอนเงิน หรือสิ่งที่มีค่าเป็นเงิน

      ตัวอย่างที่มิใช่รายการค้า
        1. การจัดร้าน เช่น การตกแต่งร้าน การจัดแสดงสินค้า
        2. การเชิญชวนและการต้อนรับลูกค้า
        3. การสาธิต เช่น การสาธิตการใช้เตาอบ
        4. การเขียนจดหมาย เช่น การเขียนจดหมายขอบคุณ
        5. การสอบถามรายการค้า
        เมื่อเกิดรายการที่มิใช่รายการค้าดังกล่าวเกิดขึ้น จึงไม่ต้องบันทึกบัญชี เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการโอนเงิน

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com