การวิเคราะห์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

รายการค้า 
การวิเคราะห์ 
การบันทึกบัญชี 
สรุป 

 การวิเคราะห์รายการค้า
    
วิเคราะห์รายการค้า (Business Transaction Analysis)
        การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้านั้น มีผลทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงเป็นจำนวนเท่าใด


 

    การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยดังต่อไปนี้
        1.  สินทรัพย์เพิ่ม(+)                       ส่วนของเจ้าของเพิ่ม (-)


             กรณีที่ 1 กิจการนำสินทรัพย์มาลงทุน
                เช่น กิจการนำ ............. มาลงทุน
                 วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม            ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                     .................   xxx        ทุน               xxx
            เช่น กิจการนำเงินสดมาลงทุน  6,000.-  บาท
                   วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม          ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                       เงินสด   6,000.-     ทุน               6,000.-

 

 

        กรณีที่ 2  รับรายได้เป็นเงินสด
                        เช่น กิจการรับรายได้ค่า .............
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม                       ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                     เงินสด    xxx                                รายได้............              xxx
                         เช่น กิจการรับรายได้ค่าบริการซักรีด   8,000.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม                ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                       เงินสด   8,000.-                        รายได้ค่าบริการซักรีด     8,000.-

         กรณีที่ 3  รับรายได้เป็นเงินเชื่อ
                         เช่น กิจการรับรายได้ค่า ............             ลูกค้าขอค้างไว้ก่อน
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม               ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                      ลูกหนี้ - ร้าน/นาย.......    xxx       รายได้............              xxx
                         เช่น กิจการรับรายได้ค่าเช่าร้าน   18,000.-  บาท   ลูกค้าขอค้างไว้ก่อน
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม               ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                       ลูกหนี้   18,000.-                      รายได้ค่าเช่าร้าน     18,000.-

           กรณีที่ 4  รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
                           เช่น กิจการรับรายได้ค่า .............
                                  วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม             ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                      ธนาคาร    xxx                            ดอกเบี้ยรับ            xxx
                           เช่น กิจการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,500.-  บาท
                                  วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม             ส่วนของเจ้าของเพิ่ม
                                      ธนาคาร   1,500-                       ดอกเบี้ยรับ     1,500.- 
 

 
        2.  สินทรัพย์ลด (-)                        ส่วนของเจ้าของลด (-)

         กรณีที่ 1  กิจการจ่ายค่าใช้จ่าย
                        เช่น กิจการจ่ายค่า............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ลด             ส่วนของเจ้าของลด
                                     เงินสด    xxx                   ค่า ............              xxx
                         เช่น กิจการจ่ายค่าแรงงาน   3,500.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ลด      ส่วนของเจ้าของลด
                                       เงินสด   3,500.-            ค่าแรงงาน     3,500.-

          กรณีที่ 2  กิจการถอนเงินใช้ส่วนตัว
                        เช่น กิจการจ่ายค่า............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ลด             ส่วนของเจ้าของลด
                                     เงินสด    xxx                   ถอนใช้ส่วนตัว              xxx
                         เช่น เจ้าของกิจการถอนเงินใช้ส่วนตัว   2,500.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ลด     ส่วนของเจ้าของลด
                                      เงินสด   2,500.-            ถอนใช้ส่วนตัว    2,500.-

        3.  สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม (-)       สินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลด (-)

           กรณีที่ 1  ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินสด
                        เช่น กิจการซื้อ............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม               สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                     ......................    xxx                           เงินสด             xxx
                         เช่น กิจการซื้อพัดลม 1 ตัว  ราคา   500.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม       สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                       พัดลม    500.-                                 เงินสด     500.-

           กรณีที่ 2  รับชำระหนี้จากลูกหนี้
                        เช่น กิจการรับชำระหนี้เงินเงิน............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม              สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                      เงินสด         xxx                                ลูกหนี้ - นาย/ร้าน......           xxx
                         เช่น กิจการรับชำระหนี้จากนาย เอการช่าง    20,000.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม      สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                      เงินสด    20,000.-                            ลูกหนี้ - นายเอการช่าง    20,000.-

            กรณีที่ 3  กิจการนำเงินฝากธนาคาร
                        เช่น กิจการนเงินฝากธนาคาร............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม             สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                      ธนาคาร         xxx                             เงินสด            xxx
                         เช่น กิจการนำเงินฝากธนาคาร   10,000.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม     สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                      ธนาคาร    10,000.-                       เงินสด    10,000.-

            กรณีที่ 4  เจ้าของกิจการถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในร้าน
                        เช่น กิจการถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในร้าน............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม             สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                      เงินสด         xxx                              ธนาคาร          xxx
                         เช่น กิจการรับชำระหนี้จากนาย เอการช่าง    2,100.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์อย่่างหนึ่งเพิ่ม     สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด
                                      เงินสด    2,100.-                             ธนคาร     2,100.-


        4.  สินทรัพย์เพิ่ม (+)                      หนี้สินเพิ่ม (+)

         กรณีที่ 1  ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
                        เช่น กิจการซื้อ............. xxx   เป็นเงินเชื่อ
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม                             หนี้สินเพิ่ม
                                     ......................    xxx                          เจ้าหนี้ - ร้าน/นาย..........            xxx
                         เช่น กิจการซื้อวิทยุ จากร้านนายดนัยการค้าเป็นเงินเชื่อ    3,500.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์เพิ่ม                      หนี้สินเพิ่ม
                                       วิทยุ    3,500.-                                 เจ้าหนี้ -ร้านดนัยการค้า   3,500.-


        5.  สินทรัพย์ลด (-)                        หนี้สินลด (-)

       กรณีที่ 1  กิจการจ่ายชำระหนี้
                        เช่น กิจการจ่ายชำระหนี้ค่า............. xxx
                        วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ ลด                         หนี้สิน ลด
                                   เงินสด    xxx                                   เจ้าหนี้ - ร้าน/นาย..........            xxx
                         เช่น กิจการจ่ายชำระหนี้ร้านดนัยการค้า    3,500.-  บาท
                                วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ ลด                 หนี้สิน ลด
                                       เงินสด   3,500.-                         เจ้าหนี้ -ร้านดนัยการค้า   3,500.-

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com