การบันทึกบัญชี

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

รายการค้า 
การวิเคราะห์ 
การบันทึกบัญชี 
สรุป 

 

 การวิเคราะห์รายการค้าเพื่อบันทึกบัญชี
    ใน
การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของนั้น จะต้องนำไปบัญทึกบัญชีประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)  ตามหลักบัญชีคู่แบ่งออกเป็น 2  ด้านเสมอ  
    

      ลักษณะของบัญชีคู่แบ่งออกเป็น  2  ด้าน คือ
       1. ด้านซ้ายของบัญชี เรียกว่า ด้านเดบิต (Debit = Dr.)
       2. ด้านขวาของบัญชี เรียกว่า ด้านเครดิต (Credit = Cr.)

     หลักการบันทึกบัญชี
         1.การบันทึกบัญชีประเภทสินทรัพย์
            - สินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์  ด้านเดบิต (Dr.)
            - สินทรัพย์ลดลง  ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์  ด้านเครดิต  (Cr.)
ตัวอย่าง กิจการซื้อวัสดุสำนักงาน 1,000 บาท
              วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ (เพิ่ม)      สินทรัพย์ (ลด)
                           วัสดุสำนักงาน        เงินสด
                           Dr. วัสดุสำนักงาน   1,000.-   
                                                                                                                           Cr. เงินสด                     1,000.-

         2.การบันทึกบัญชีประเภทหนี้สิน
            - หนี้สินเพิ่มขึ้น  ให้บันทึกบัญชีหนี้สิน  ด้านเครดิต  (Cr.)
            - หนี้สินลดลง  ให้บันทึกบัญชีหนี้สิน   ด้านเดบิต  (Dr.)

ตัวอย่าง กิจการจ่ายชำระหนี้นายอำนาจ 3,000 บาท
              วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ (ลด)      หนี้สิน (ลด)
                                 เงินสด                   เจ้าหนี้
                                Dr. เจ้าหนี้       3,000.-   
                                          Cr. เงินสด             3,000.-

         3.การบันทึกบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (ทุน)
            - ส่วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่มขึ้น  ให้บันทึกที่บัญชีส่วนของเจ้าของ  ด้านเครดิต (Cr.)
            - ส่วนของเจ้าของ (ทุน) ลดลง   ให้บันทึกที่บัญชีส่วนของเจ้าของ  ด้านเดบิต  (Dr.)

 ตัวอย่าง เจ้าของกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 4,000 บาท
              วิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ (ลด)      ส่วนของเจ้าของ (ลด)
                                  เงินสด                  ถอนใช้ส่วนตัว
                                Dr. ถอนใช้ส่วนตัว       4,000.-   
                                          Cr. เงินสด                      4,000.-

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com