ความหมาย

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ความหมาย 
ประโยชน์ 
ส่วนประกอบ 
การเปิดบัญชี 

 

 ความหมายและประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น

        สมุดรายวัน  คือ  สมุดบัญชีเล่มแรกที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อน – หลัง  แล้วผ่านรายการ  (Post)  ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทขั้นต่อไป   หรือเรียกว่าสมุดบันทึกรายการขั้นตั้น 

ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น

        แบ่งออกเป็น 2  ประเภท  ได้แก่
          1.สมุดรายวันเฉพาะ  (Special Journal) คือ สมุดที่บันทึกรายการขั้นตั้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมาะสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการขนาดใหญ่ ได้แ่ก่
             1.  สมุดรายวันซื้อ  ใช้บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
             2.  สมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลด  ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าที่ซื้อเป็นเงินเชื่อ
             3.  สมุดรายวันขาย  ใช้บันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
             4.  สมุดรายวันรับคืนสินค้าและจำนวนที่ลดให้  ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าที่ขายอเป็นเงินเชื่อ
             5.  สมุดรายวันรับเงิน  ใช้บันทึกรายการรับเงินสด
             6.  สมุดรายวันจ่ายเงิน  ใช้บันทึกรายการจ่ายเงินสด

        2.สมุดรายวันทั่วไป   คือ สมุดที่บันทึกรายการขั้นตั้น ได้ทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ กรณี

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com