การเปิดบัญชี

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

ความหมาย 
ประโยชน์ 
ส่วนประกอบ 
การเปิดบัญชี 

 

 การบันทึกรายการค้า
        เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องทำการวิเคราะห์รายการค้าและนำไปบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป

  • รายการเปิดบัญชี
  • รายการที่เกิดขึ้นในะหว่างเดือน

 

ความหมายของรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

        รายการเปิดบัญชี  (Opening Entries)  หมายถึง รายการแรกของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  ซึ่งจะบันทึกเมื่อ
          1. มีการลงทุนครั้งแรก
          2. เริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ (งวดบัญชีใหม่)
                - การลงทุนครั้งแรกมี 3  กรณีคือ
                      กรณีที่ 1 นำเงินสดมาลงทุน  (นำสินทรัพย์อย่างเดียวมาลงทุน)


         ตัวอย่าง   2551
                          มกนาคม   1   นายเอนำเงินสดมาลงทุน  50,000  บาท


                           
           

                   กรณีที่ 2  นำเงินสดและสินทรัพย์อื่นมาลงทุน  
                     ตัวอย่าง   2551
                          มกราคม   1   นายสมชายนำ เงินสด 30,000 บาท  วัสดุสำนักงาน 20,000 บาท  เครื่องใช้สำนักงาน 3,000 บาท เครื่องตกแต่ง 7,000.- บาท อาคาร 100,000.- มาลงทุน  


           

                  กรณีที่ 3  นำเงินสด  สินทรัพย์อื่น  และหนี้สินมาลงทุน  

                     ตัวอย่าง   2551
                          มกราคม   1  ร้านมาลี นำเงินสด 100,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท ลูกหนี้ 10,000 บาท วัสดุสำนักงาน 8,000 บาท  อุปกรณ์้สำนักงาน 7,000 บาท  อาคารและที่ดิน 500,000.- และเจ้าหนี้ - ร้านมาลีบริการ 20,000 บาท  มาลงทุน

 

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com