บัญชีแยกประเภททั่วไป

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แยกประเภททั่วไป 
แยกประเภทย่อย 
ประเภทของบัญชีแยกฯ 
การจัดหมวดหมู่ 

 

 บัญชีแยกประเภท
        บัญชีแยกประเภท  หมายถึง  บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากที่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป  มีความสำคัญ  ทำให้การจัดทำงบทดลองได้เร็วและประหยัดเวลา  เพราะว่าแต่ละบัญชีแยกประเภทได้จัดทำและเรียงลำดับตามหมวดบัญชีไว้แล้ว

         สมุดบัญชีแยกประเภท  แบ่งออกได้เป็น  2   ชนิด    ได้แก่
           1.สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  (General Ledger)  เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี  ซึ่งใช้บันทึกในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ(ทุน)  ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป  ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์  บัญชีแยกประเภทหนี้สิน  และบัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ
          2.สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย  (Subsidiary Ledger)  เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด  (Controlling Accounts)  ในสมุดแยกประเภททั่วไป

                                

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com