ประเภทของบัญชีแยกฯ

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แยกประเภททั่วไป 
แยกประเภทย่อย 
ประเภทของบัญชีแยกฯ 
การจัดหมวดหมู่ 

 ประเภทของบัญชีแยกประเภท     มี  3  ประเภท  ได้แก่
     1.บัญชีประเภทสินทรัพย์  หมายถึง  บัญชีที่แสดงมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของแยกตาม
 ประเภทสินทรัพย์  เช่น  บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีลูกหนี้  บัญชีที่ดิน  ฯลฯ

    


     2.บัญชีประเภทหนี้สิน  หมายถึง  บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่กิจการต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีตั๋วเงินจ่าย เป็นต้น


     3.บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ  หมายถึง  บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity)    
หมายถึง บัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง ได้แก่ บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย
            บัญชีรายได้ เมื่อมีรายได้ ทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
            บัญชีค่าใช้จ่าย เมื่อมีค่าใช้จ่าย ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง
            บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เมื่อมีการถอนเงินสดและนำสินทรัพย์ไปใช้ส่วนตัว ทำให้ส่วนของเจ้าของลดลง

 piano.gif         printing_tbg.gif      clock_hand.gif

 

     หลักการบันทึกบัญชีแยกประเภทมีหลักการดังนี้

        1. ให้นำชื่อบัญชีที่เดบิตในสมุดรายวันทั่วไป มาตั้งเป็นชื่อบัญชีแยกประเภท และบันทึกรายการทางด้านเดบิตโดย
               1.1     เขียนช่อง วัน เดือน ปี ตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทั่วไป
               1.2     เขียนชื่อบัญชีที่เครดิตลงในช่องรายการ
               1.3     เขียนจำนวนเงินลงในช่องเดบิต
      2. ให้นำบัญชีที่เครดิตในสมุดรายวันทั่วไป มาตั้งเป็นเป็นชื่อบัญชีแยกประเภท และบันทึกไว้ทางด้านเครดิตโดย
               2.1 เขียนช่อง วัน เดือน ปี ตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทั่วไป
               2.2 เขียนชื่อบัญชีที่เดบิตลงในช่องรายการ
               2.3 เขียนจำนวยเงินลงในช่องจำนวนเงินเครดิต
      3 การบันทึกบันชีในช่องรายการของบัญชีแยกประเภท แบ่งได้ 3 กรณี
             กรณีที่ 1 รายการเปิดบัญชีโดยการลงทุนครั้งแรก ถ้ากิจการนำเงินสดมาลงทุนให้เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทตรงกันข้ามกัน   ถ้ากิจการนำสินทรัพย์หลายอย่างมาลงทุนและรับโอนเจ้าหนี้มาลงทุนให้เขียนในช่องรายการว่า"สมุดรายวันทั่วไป"
             กรณีที่ 2 รายการเปิดบัญชีโดยเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ซึ่งเป็นยอดคงเหลือยกมาจากระยะเวลาบัญชีก่อนการบันทึกในช่องรายการให้เขียนว่า"ยอดยกมา"
            กรณีที่ 3 รายการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ในช่องรายการให้เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทตรงกันข้ามกัน

    การอ้างอิง (Posting Reference)

     การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการอ้างอิงถึงที่มาของรายการนั้นดังนี้
                   1. ที่สมุดรายวันทั่วไป เขียนเลขที่ของบัญชีแยกประเภทลงในช่องเลขที่บัญชี
                   2. ที่บัญชีแยกประเภท เขียนหน้าของสมุดรายวันทั่วไปลงในช่องหน้าบัญชี โดยเขียนอักษรย่อว่า "ร.ว." เช่น "ร.ว.1” รายการนี้มาจากสมุดรายวันทั่วไป  หน้าที่ 1
                    ดังนั้น  การอ้างอิงที่มาของรายการ คือการอ้างอิงเลขหน้าสมุดรายวันทั่วไปในบัญชีแยกประเภทและเลขที่บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของรายการสะดวกในการค้นหาในภายหลังและเป็นการป้องกันการหลงลืมการผ่านรายการ

     camera02.gif    creditcard_master.gif   whirligig.gif

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com