การจัดหมวดหมู่

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสมการบัญชีและงบดุลวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แยกประเภททั่วไป 
แยกประเภทย่อย 
ประเภทของบัญชีแยกฯ 
การจัดหมวดหมู่ 

 

 การจัดหมวดหมู่  และการกำหนดเลขที่บัญชี

        การที่จะทำการบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ  ให้ละเอียดและเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกแก่การจัดทำรายงานเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและค้นหาภายหลังนั้น  ควรจัดบัญชีต่าง ๆ  ให้เป็นหมวดหมู่และกำหนดเลขที่สำหรับหมวดหมู่บัญชีไว้ใน  “ผังบัญชี”  (Chart of Account)
        การจัดหมวดหมู่ของบัญชี  แบ่งเป็น  5  หมวด  ได้แก่
           1. หมวดสินทรัพย์
           2. หมวดหนี้สิน
           3. หมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน)
           4. หมวดรายได้
           5. หมวดค่าใช้จ่าย

ผังบัญชี (Chart of Accounts)
        ผังบัญชี หมายถึง การจัดบัญชีและกำหนดเลขที่บัญชีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ในการอ้างอิงเมื่อผ่านรายการ จากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
               เลข 1    สำหรับหมวดสินทรัพย์
               เลข 2    สำหรับหมวดหนี้สิน
               เลข 3    สำหรับหมวดส่วนของเจ้าของ
               เลข 4    สำหรับหมวดรายได้
               เลข 5    สำหรับหมวดค่าใช้จ่าย
เลขหน้าแสดงหมวดบัญชี เลขหลังแสดงลำดับบัญชีแต่ละประเภทในแต่ละหมวด เช่น บัญชีเงินสด เลขที่ 101     

                      เลข  1        ด้านหน้า    =   หมวดสินทรัพย์
                      เลข  3       หลัง          =    ลำดับบัญชี
                     บัญชีลูกหนี้ เลขที่ 13


                                                                           ตัวอย่างผังบัญชี

 

 

 

จัดทำโดย นายสมศักดิ์ อุปการสังข์
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) 2008 Ms.somsak oupakansang. All rights reserved. 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com