ผู้จัดทำ

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาประวัติยากลายอุปกรณ์การผลิตยาเส้นการบริโภคและจำหน่าย

 

 

  ประวัติส่วนตัว

  ชื่อ   นายสามารถ        สกุล   แต่งอักษร    เกิดวันที่  20  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2501    อายุ  50  ปี อายุราชการ 29 ปี
  คุณวุฒิสูงสุด ศษ.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 155
  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160 โทร 075-521052 โทรสาร 075-522009
  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 46/1หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
  โทรศัพท์มือถือ 081-892-8832

  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท        บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี       บริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     จิตรกรรมไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    โลหะรูปพรรณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ครู

  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤาภาคม 2522 ณ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งครู 2
  อัตราเงินเดือน 1,785 บาท

  การดำรงตำแหน่งและสถานที่ของแต่ละตำแหน่ง

  2522    16 พ.ค. 22     ครู 2   2       ร.ร.ทุ่งสง      บรรจุ
  2529    1 ต.ค.29       อาจารย์ 1       4       ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์    ย้ายโรงเรียน
  2543    1 พ.ค.43       ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 7  ร.ร.ทรายขาววิทยา        บรรจุตำแหน่งผู้บริหาร
  2544    14 มี.ค.44     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 7   ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา    ย้ายโรงเรียน
  2544    19 ธ.ค.44      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 7  ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา       ย้ายโรงเรียน
  2548    7 มี.ค.48       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.2    ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา       ปรับเปลี่ยน
  2549    1 มี.ค.49       รองผู้อำนวยการชำนาญการ  คศ.2    ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา       ปรับเปลี่ยน
  2551                       รองผู้อำนวยการชำนาญการ  คศ.2    ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา       ปรับเปลี่ยน

  การดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2543
  รวมเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ผช.ผอ.เดิม)
  การดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เปลี่ยนฝ่าย / ย้ายโรงเรียน)
          ครั้งที่ 1 (ปี 43 -44)  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเวลา 1 ปี
          ครั้งที่ 2      (ปี 44 – 45)    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเวลา 1 ปี
          ครั้งที่ 3 (ปี 45 – 47) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเวลา 3 ปี
          ครั้งที่ 4 (ปี 48 – 50) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมเวลา 3 ปี
          ครั้งที่ 5 (ปี 50 – 51) ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน

  ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

  ปีการศึกษา 2543         ได้บริหารงานวิชาการจนประสบความสำเร็จ ได้รับเกียรติบัตรผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการดีเด่นของสหวิทยาเขตหัวไทร
  ปีการศึกษา 2545         ได้รับรางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสหวิทยาเขตท่าศาลา
  ปีการศึกษา 2546         ได้รับรางวัลโรงเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 โรงเรียนแรกของประเทศไทย
  ปีการศึกษา 2546         ได้ลำดับที่ 1 สถานศึกษาดีเด่นเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีการศึกษา 2546         ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลำดับที่ 4 ของเขตการศึกษา 11 ตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์
  ปีการศึกษา 2547         ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โครงการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ คือ

  โครงการครอบครัวบำบัด
  ระบบการแก้ปัญหานักเรียนหนีเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
  โครงการเครือข่ายนักเรียน
  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง
  โครงการโรงเรียนโรงพักร่วมดูแลนักเรียน
  โครงการเรียนล่วงหน้าร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  โครงการติวเข้มสู่มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  โครงการห้องเรียน I C T มีคุณภาพ

  การเป็นคณะกรรมการระดับประเท

  เป็นคณะกรรมการประเมินความชำนาญการขั้นต้นของ อ.ก.ค.กรมสามัญศึกษา
  เป็นคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคมของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
  เป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬากรีฑาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
  เป็นคณะกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36

  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง รางวัลต่างๆ

  จากการทำงานที่มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีทีมงานที่ดี มีการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติจนครบทุกขั้นตอน ทำให้ทุกคนปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพส่งผลให้ได้รับรางวัล ดังนี้

   รางวัลที่โรงเรียนได้รับจากการปฏิบัติงาน

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสหวิทยาเขตท่าศาลา ปี 2545
  ได้รับรางวัลโรงเรียนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 โรงเรียนแรกของประเทศ
  ได้ลำดับที่ 1 สถานศึกษาดีเด่นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลำดับที่ 4 ของเขตการศึกษา 11
  ได้รับการยกย่องสถานศึกษาดีเด่นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ

  ผลงานเด่นหรือรางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับ

  ปี 2540 ได้รับเกียรติบัตรครูศิลปดีเด่น จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ปี2543ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการดีเด่นด้านพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทรายขาววิทยา
  ปี2543ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนงานวิชาการดีเด่นจากโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์
  ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการดีเด่นสหวิทยาเขตหัวไทร จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ปี 2545 ได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินการเข้าร่วมศึกษานิทรรศการและการประชุมสัมมนาทางวิชาการงาน “ เสมา ๔๕ : เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
  ปี 2546 ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปี 2547 ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในสถานศึกษาที่ชนะการประกวดระดับเขตตรวจราชการ ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปี 2548 ได้รับเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  ปี 2549  ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัล ค.คนคุณภาพ สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากหนังสือพิมพ์แกนกลาง
  ปี 2549 ได้โล่และเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2548 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
  ปี 2549 ได้รับรางวัลครูครุสดุดี
  ปี 2549 ได้รับเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  ปี 2549 ได้รับเกียรติบัตรรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

 

 

จัดทำโดย สามารถ  แต่งอักษร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrig(c)2008 mr. samart taengaksorn. all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com