ยากลาย

Homeผู้จัดทำความเป็นมาประวัติยากลายอุปกรณ์การผลิตยาเส้นการบริโภคและจำหน่าย

 

 

        ยากลายในระยะแรกปลูกกันมากในพื้นที่ตำบลกลาย ตำบลสระแก้ว ตำบลท่าขึ้น  ตำบลกะหรอ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ในช่วงหลังจนถึงปัจจุบัน ปริมาณการปลูกลดน้อยลง อันเนื่องมาจากไม่มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะในการปลูกยากลายจะต้องใช้ป่าแก่หรือป่ายางที่หมดสภาพ ในปัจจุบันผู้คนจะทำสวนผลไม้กันเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกยากลายลดน้อยลง รวมทั้งมีขั้นตอนขบวนการผลิตมีความยุ่งยากหลายขั้นตอนต้องใช้แรงงานทั้งครอบครัวตั้งแต่

         ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่
               ถางไร่   จุดไร่   ปรนไร่

         ขั้นตอนเตรียมพันธุ์
               หวานลูกยา   ฉุนยา

         ขั้นตอนปลูกยา
               ขุดหลุม     ปลูก   ใส่มายา (ปุ๋ย)    รดน้ำ

         ขั้นตอนบำรุงรักษา
               ใส่ปุ๋ย    พูนยา   ปราบวัชพืช    ลดยา    หาหนอน   หักแหนะ

         ขั้นผลิตยาเส้น
              เก็บใบยา   บ่มยา   รูดใบยา   ม้วนใบยา  ฝานยา   ตากยา  แปร  ตากน้ำค้าง  พับยา   บรรจุลงในไหหรือเข่ง

        ยาสูบที่ปลูกในแถบลุ่มน้ำคลองกลาย  นับว่ามีชื่อเสียงในด้านรสชาติเป็นอย่างมาก มีความฉุนจัด เมา หอม หวาน  และมีราคาค่อนข้างสูงเป็นที่นิยมมาแต่อดีตจนเป็นที่เรียกขานกันติดปากโดยทั่วไปว่า  “ยากลาย”

        ยากลายนอกจากผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว ยังเหลือเก็บไว้ เพื่อการบริโภคในครัวเรือนโดยใช้ยากลายห่อด้วยใบจากสูบแทนบุหรี่จากโรงงาน  ใช้เป็นยาเหนียดเหน็บไว้ที่ปากเมื่อกินกับหมาก ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้รสชาดกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นและป้องกันฟันผุได้ด้วย นอกจากนั้นยังใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับสิ่งของต่างๆ  ทั้งของฝากให้กับญาติสนิทมิตรสหายได้อีกด้วย ตลอดจนเป็นยารักษาโรคโดยเฉพาะยาเบื่อและยาฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย

         อ้างอิงจากการสัมภาษณ์
              สุทโธ  แต่งอักษร  ผู้ให้สัมภาษณ์.  สามารถ แต่งอักษร  ส่งเสริม  แต่งอักษร
              ผู้สัมภาษณ์, ณ บ้านเลขที่ ๔๕  หมู่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

              แถนม แต่งอักษร ผู้ให้สัมภาษณ์. สามารถ แต่งอักษร  ส่งเสริม  แต่งอักษร
              ผู้สัมภาษณ์, ณ บ้านเลขที่ ๔๕  หมู่ ๕ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

จัดทำโดย สามารถ  แต่งอักษร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrig(c)2008 mr. samart taengaksorn. all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com