ความเป็นมา

 

Homeผู้จัดทำความเป็นมาประวัติยากลายอุปกรณ์การผลิตยาเส้นการบริโภคและจำหน่าย

 

ประโยชน์ 
ความหมาย 
ลักษณะยากลาย 

 

 ความเป็นมาของยากลาย

     ยากลาย เป็นชื่อของยาสูบชนิดหนึ่งที่ปลูกกันมากในท้องที่ลุ่มน้ำคลองกลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลกลาย ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีคลองกลายไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่ทั้งสองตำบลคือตำบลกลายกับตำบลสระแก้ว ยากลาย มีชื่อเสียงในด้านรสชาติ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค สูบยาสูบโดยทั่วไปว่า  มีรสฉุนจัดหอม เส้นดี สีสวย ไม่เจือปนสิ่งอื่นใด มีกระบวนการผลิตยากลายอย่างมีขั้นตอน ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพของยากลาย เพราะยากลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวตำบลกลายและตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพ่อค้ามาซื้อแล้วนำไปบรรจุหีบห่อ เพื่อนำไปจำหน่ายยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย  

     ยากลาย  ยังเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคนในจังหวัดเดียวกัน เช่นคนในตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  นิยมทำนากันมากก็นำข้าวสารมาแลกเปลี่ยนกับยากลาย หรือกับคนต่างอำเภอเช่นอำเภอหัวไทร  อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอปากพนัง โดยทั่วไปชาวกลายเรียกว่า”คนนอก” มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่  สภาพภูมิประเทศมีคลองหรือบางมาก มีต้นจากขึ้นตามลำคลองหรือบาง ก็นำใบจากหรือข้าวมาแลกเปลี่ยนกับยากลายของชาวเหนือ (ตำบลกลาย ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา) พร้อมกันนั้นก็นำ วัว  มาฝากเลี้ยงในช่วงฤดูฝนหลังจากที่ทำนาเสร็จ

           

 

จัดทำโดย สามารถ  แต่งอักษร
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
copyrig(c)2008 mr. samart taengaksorn. all rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com