หน้าปกใน

 

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบรองปก 
หน้าชื่อเรื่อง 
หน้าภาพพิเศษ 
หน้าปกใน 
หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าคำอุทิศ 
หน้าคำนำ 
หน้าประกาศคุณูปการ 
หน้าบทนำ 
หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญภาพ 

 2.4  หน้าปกใน  (Title Page)

 

เป็นหน้าสำคัญที่สุดของหนังสือ ที่ใช้ประโยชน์ในการทำบันทึกหลักฐานประกอบการค้นคว้าที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

2.4.1  ชื่อเรื่อง  (Title)  อาจชื่อเรื่องรอง  (Sub-Title)  ต่อท้าย  เพื่อขยายชื่อเรื่องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งชื่อเรื่องที่หน้าปกในบางที
ยาวกว่าชื่อเรื่องที่หน้าปกที่สันหนังสือหรือที่หน้าชื่อเรื่อง  และถือว่าเป็นชื่อเรื่อง  ที่เขียนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือ
สำหรับการบันทึกหลักฐาน
2.4.2  ชื่อชุดหนังสือ  (Series)  ช่วยให้ทราบถึงเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ  ของหนังสือเล่ม  นั้น ๆ  เช่น  ชุดคณิตศาสตร์,
ชุดวัฒนธรรมไทย, Science Series  เป็นต้น
2.4.3  ชื่อผู้แต่ง  (Author)  แบ่งประเภทของผู้แต่งได้ดังนี้
1)  บุคคล  อาจเป็นคนเดียว  สองคน  หรือสามคน  หรือมากกว่าสามคนแต่งร่วมกัน  หนังสือทางด้านวิชาการผู้แต่ง
มักจะระบุคุณวุฒิทางการศึกษา  ตำแหน่งงาน  ตลอดจนผลงานทางด้านอื่น ๆ  ด้วย  ซึ่งเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือของหนังสือเล่มนั้น ๆ  ด้วย
2)  สถาบัน  องค์การ  สมาคม  และหน่วยราชการ  เป็นผู้แต่ง
3)  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบหนังสือเล่มนั้นด้วย  เช่น
(1)  บรรณาธิการ  (Editor)  หนังสือบางเล่มมีชื่อบรรณาธิการ
(2)  ผู้เขียนภาพประกอบ  (Illustrator)
(3)  ผู้แปล  (Translator)  สำหรับหนังสือบางเล่ม
(4)  ผู้เขียนบทนำ  ถ้าผู้แต่งมิได้เขียนเอง
(5)  ผู้รวบรวม  (Compiler)
2.4.4  ครั้งที่พิมพ์  (Edition)  หนังสือที่พิมพ์หลายครั้ง  ย่อมแสดงถึงความนิยมของผู้อ่านและคุณภาพของหนังสือ
และถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะแจ้งไว้ด้วย  เช่น  พิมพ์ครั้งที่  3  แก้ไขเพิ่มเติม  ภาษาอังกฤษจะใช้ว่า  Third edition
ถ้าพิมพ์ซ้ำโดยไม่มีการแก้ไข  ภาษาไทยใช้ว่า  พิมพ์ครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3  เป็นต้น  ภาษาอังกฤษจะใช้ว่า
Second printing, Third printing  เป็นต้น
2.4.5  พิมพ์ลักษณ์  (Imprint)  ได้แก่
1)  สถานที่พิมพ์  (Place of Publisher)  หนังสือต่างประเทศจะบอกชื่อเมืองหรือรัฐที่สำนักพิมพ์ตั้งอยู่  สำหรับหนังสือ
ของประเทศไทยจะมีชื่อจังหวัดกำกับไว้
2)  ผู้จัดพิมพ์  (Publisher)  หมายถึง  ผู้ที่เป็นแหล่งผลิตที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและเผยแพร่หนังสือ
อาจเป็นหน่วยราชการ  เอกชน  โรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์  จะปรากฏที่ตอนล่างของหน้า
3)  ปีที่พิมพ์  (Date of Publication)  คือส่วนที่บอกว่าหนังสือนั้นพิมพ์เมื่อใด จะอยู่ตอนล่างหรือต่อจากผู้จัดพิมพ์
หนังสือบางเล่มอาจไม่ระบุปีที่พิมพ์
ในการเขียนบรรณานุกรมจะใช้รายการที่ปรากฏที่หน้าปกในถือว่าถูกต้องที่สุด

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com