หน้าลิขสิทธิ์

  

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบรองปก 
หน้าชื่อเรื่อง 
หน้าภาพพิเศษ 
หน้าปกใน 
หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าคำอุทิศ 
หน้าคำนำ 
หน้าประกาศคุณูปการ 
หน้าบทนำ 
หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญภาพ 

 2.5  หน้าลิขสิทธิ์  (Copyright Date)

         หน้าลิขสิทธิ์  เป็นหน้าที่อยู่ด้านหลังปกใน แสดงปีที่มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์แต่ละครั้ง และเจ้าของลิขสิทธิ์ 
เป็นการสงวนลิขสิทธิ์ ไม่ให้คัดลอกเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้ Copyright Date 1985  
หรืออักษร C อยู่ในวงกลม และมีปี ค.ศ. และชื่อสำนักพิมพ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เช่น Copyright 1985 by Mcgraw-Hill
เป็นต้น ปัจจุบันหน้าลิขสิทธิ์มีรายละเอียดจำนวนครั้งที่พิมพ์ เลขมาตรฐานหนังสือ  ISBN (International Standard
Book Number)  เลขหมู่หนังสือ  พร้อมรายละเอียดของหนังสือ  ชื่อโรงพิมพ์       ผู้พิมพ์โฆษณา  และรายการอื่นที่ผู้จัดพิมพ์
ประสงค์จะให้ผู้อ่านทราบ  เช่น  ผู้ออกแบบปก  จำนวนเล่ม     ที่พิมพ์แต่ละครั้ง  ถ้ามีจำนวนครั้งที่พิมพ์สูงแสดงถึงความนิยม
ต่อหนังสือเล่มนั้นหนังสือวิชาการนิยมให้รายละเอียดสำหรับทำบัตรรายการหรือพิมพ์ในรูปแบบบัตรรายการสำเร็จรูปไว้
ในหน้านี้ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับปีลิขสิทธิ์นี้  นักเรียนและผู้ค้นคว้าควรจะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ด้วย 

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com