หน้าบทนำ

 v

Homeผู้จัดทำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนปกส่วนต้นเล่มส่วนเนื้อเรื่องส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติมแบบทดสอบหลังเรียน

 

ใบรองปก 
หน้าชื่อเรื่อง 
หน้าภาพพิเศษ 
หน้าปกใน 
หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าคำอุทิศ 
หน้าคำนำ 
หน้าประกาศคุณูปการ 
หน้าบทนำ 
หน้าสารบัญ 
หน้าสารบัญภาพ 

 2.9  หน้าบทนำ  (Introduction)

        หนังสือบางเล่มมีบทนำเป็นบทแรกของหนังสือ บางคนอาจใช้คำว่า “เกริ่น” จุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายเนื้อหานำ
ก่อนถึงตัวเนื้อเรื่องอย่างกว้าง ๆ  โครงสร้างหรือเนื้อหาพื้นฐานของหนังสือ  เป็นการนำเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจในขั้นต้น
ผู้แต่งอาจเขียนเองหรืออาจเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะวิชาเขียนให้ก็ได้

จัดทำโดย ครูสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (c) Mrs.Sujiraporn Petsiwanon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com