ประเภท

Homeผู้จัดทำที่มาหลักฐานอารยธรรมเอเชียกรุงศรีอยุธยา
ประเภท 

 

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     นักประวัติศาสตร์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ค้นคว้า เพื่อแสวงหาความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ ในอดีตและปัจจุบันเพื่อเตรียมตัวมนุษย์สำหรับเผชิญอนาคตด้วยการใช้หลักฐานที่มีผู้สร้างขึ้นโดยการตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ได้ นักประวัติศาสตร์จึงแบ่งหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ตามลักษณะการเกิดออกเป็น 2 ประเภท

     1.1 หลักฐานประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น ศิลาจารึก เจดีย์พระปรางค์สามยอด เครื่องศาสตราวุธ โครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น

     1.2 หลักฐานที่ทำขึ้นอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีแบบแผนหลังเกิดเหตุการณ์เล็กน้อย เช่น
                1)   จารึก ความหมายตามรูปศัพท์ของจารึก หมายความว่า การเขียนที่มีลักษณะเป็นตัวอักษรแผ่นศิลา หรือโลหะ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทนถาวร  ได้แก่ จารึกจารึกที่มีลักษณะ เป็นประกาศสาธารณะ จารึกศาสนา จารึกที่เป็นเรื่องราวของบุคคล เล่าถึงบรรพบุรุษ เช่น ศิลาจารึกสุโขทัย จารึกเป็นหลักฐานชั้นต้นที่มีความสำคัญ ในการตีความเพื่อสรุปหาข้อเท็จจิรงและทำให้เราได้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในอดีตทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา  และวัฒนธรรม
                2)  ตำนาน คือ เรื่องแต่ปางหลัง หรือเรื่องราวนมนานที่เล่าต่อๆกันมา โดยมากใช้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ โบราณสถาน เช่น ตำนานท้าวจตุคาม รามเทพ ตำนานแม่เจ้าอยู่หัว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

     Encyclopedia  Americanna  อธิบายความว่า “ตำนาน” คือ เรื่องราวที่เล่าต่อๆ กันมาโดยสมมุติว่าจริงเป็นเรื่องซึ่งมักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ หรือบุคคลสำคัญๆ  เป็นชนิดหนึ่งของนิทานพื้นบ้านซึ่งเป็นเกี่ยวกับมนุษย์มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายหรือสรรเสริญบรรพบุรุษ และวงศ์วานโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ตำนานนี้มิใช่การจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่อาจกล่าวถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ และข้อเท็จจริงบางประการในประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าตำนานเป็นเรื่องราว คำบอกเล่า ที่เล่าต่อๆกันมา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมในแง่ของความคิด ความเชื่อ สำนึก และค่านิยมโดยการเล่าต่อกันมาในแต่ละสมัย ตำนานจึงมีคุณค่าในแง่ของการเป็นประวัติศาสตร์

 

จัดทำโดย ครูธวัช  คำนวณ
โรงเรียนเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Copyright (D) 2008 Mr. Tawat . All righth resenvet.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com