ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านในถุ้ง

าร การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\wanida_b\studentservice\nav\nผู้จัดทำองค์ประกอบการประเมินโครงการอภิปรายผลข้อเสนอแนะ

 

 

         โรงเรียนบ้านในถุ้ง ตั้งอยูู่ื่่หมู่ที่ 5  ตำบลท่า่ศาลา  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถนนสายนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 27 กิโลเมตร   ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีนักเรียนจำนวน 724 คน  ครูจำนวน 33 คน และนักการจำนวน 1 คน  

                                

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เว็ปด้วยความยินดียิ่ง

มีข้อเสนอแนะประการใด  ติดต่อ wanida012727@hotmail.com   
ขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง

 

 

จัดทำโดย วนิดา  บุญมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2008  Mrs. Wanida Boonman. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com