องค์ประกอบ

 

าร การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\wanida_b\studentservice\nav\nผู้จัดทำองค์ประกอบการประเมินโครงการอภิปรายผลข้อเสนอแนะ

 

การรู้จักนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันแก้ไขปัญหา 
การส่งต่อ 

 

องค์ประกอบของการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.  การคัีดกรองนักเรียน
3.  การส่งเสริมนักเรียน
4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหา       
5.  การส่งต่อ

             

 

 

จัดทำโดย วนิดา  บุญมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2008  Mrs. Wanida Boonman. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com