การคัดกรองนักเรียน

 

าร การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\wanida_b\studentservice\nav\nผู้จัดทำองค์ประกอบการประเมินโครงการอภิปรายผลข้อเสนอแนะ

 

การรู้จักนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันแก้ไขปัญหา 
การส่งต่อ 

2.  การคัดกรองนักเรียน       โดยใช้แบบคัดกรองนักเรียน  คัดกรองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้นำข้อมูลมาช่วยในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ข้อมูลจาก
      2.1  การสังเกตของครูพ่อครูแม่และครูประจำชั้น  โดยการสังเกตพฤติกรรม
      2.2  ระเบียนประวัตินักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
      2.3  แบบ SDQ     
      2.4  แบบทดสอบวัด  EQ    
      2.5  การสำรวจน้ำหนักและส่วนสูง    
      2.6  ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครองกลุ่มย่อย

                  

 

จัดทำโดย วนิดา  บุญมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2008  Mrs. Wanida Boonman. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com