การประเมินโครงการ

 

าร การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\wanida_b\studentservice\nav\nผู้จัดทำองค์ประกอบการประเมินโครงการอภิปรายผลข้อเสนอแนะ

 

บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ 
วัตถุประสงค์ 
ความสำคัญ 
ประชากร 
เครื่องมือ 
การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล 

           การประเมินโครงการ หมายถึง การใช้เทคนิคทางการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่เป็นจริงเพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการ และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง

 

 

จัดทำโดย วนิดา  บุญมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2008  Mrs. Wanida Boonman. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com