อภิปรายผล

 

าร การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ\งานนคร\ใส่โค้ดแล้ว\wanida_b\studentservice\nav\nผู้จัดทำองค์ประกอบการประเมินโครงการอภิปรายผลข้อเสนอแนะ

 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านปัจจัยนำเข้า 
ด้านกระบวนการ 
ด้านผลผลิต 

อภิปรายผล
                จากการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านในถุ้ง  ปีการศึกษา 2549    มีประเด็นนำมาอภิปรายผล  ดังนี้
                1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม   
                2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า                     
                3. ผลการประเมินกระบวนการ  
                4. ผลการประเมินผลผลิต  

 

 

จัดทำโดย วนิดา  บุญมั่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright (c) 2008  Mrs. Wanida Boonman. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com