รูปแบบ&วิธีปลูก

Homeผู้จัดทำความรู้เบื้องต้นรูปแบบ&วิธีปลูกการเจริญเติบโตวัสดุปลูก

 

ไฮโดรโพนิกส์ 
ปลูกในวัสดุปลูก 
แอโรโพนิกส์ 
N.F.T 
Flood and drain 
DFT 

       การปลูกพืชในระบบการปลูกพืชไร้ดินมีรูปแบบการปลูกหลายรูปแบบและหลายวิธี  โดยแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การพิจารณาเลือกวิธีการเพาะปลูกบางครั้งถ้าเป็นการเพาะปลูกในแง่การค้าก็ต้องมีการพิจารณาค่าใช้จ่าย จากสารละลาย จากอุปกรณ์ จากค่าไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ให้ได้ผลผลิตสูงสุด เพราะฉะนั้นการออกแบบระบบหรือเลือกใช้วิธีการให้สารละลายแก่พืชจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก   หลักการและวิธีการในการปลูกพืชไร้ดิน บางวิธีสามารถประยุกต์ในไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือประยุกต์หลักการและรูปแบบไปใช้ในการเกษตรอย่างอื่นๆ ได้

แผนผังระบบการปลูกพืชไร้ดินในแบบต่างๆ

                    

  

จัดทำโดยครู วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
Copyright(c) 2008 Mrs.worakit boontawirot . All
rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com