แบบทดสอบหลังเรียน
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนสระในภาษาบาลีพยัญชนะวรรคตัวสะกดตัวตามไม่นิยมควบกล้ำแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. คำในภาษาบาลี มีสระทั้งหมดกี่ตั ว
ก.  8 ตัว
ข. 10 ตัว 
ค. 12 ตัว 
ง. 14 ตัว

2. พยัญชนะภาษาบาลีมีกี่ตัว
  ก. 30 ตัว 
  ข.  40 ตัว
  ค.  33 ตัว
  ง.  44 ตัว
3. ข้อใดเป็นพยัญชนะเศษวรรคทั้งหมด

  ก.  ฉ ฒ ฆ
  ข.  ผ พ ฟ
  ค.  ญ ณ ฒ
  ง.  ร ว ย

4. ข้อใดเป็นคำภาษาบาล

  ก.ศิลปะ  
  ข.  กระดาษ
  ค. วัตถุ 
  ง.  ศาสนา

5. คำว่าไมตรีไม่ใช่คำภาษาบาลีเพราะเหตุผลในข้อใด

  ก.  พยัญชนะ
  ข.  ตัวสะกดตัวตาม
  ค.  สระ
  ง.  รูปคำ

6. ข้อใดไม่ใช่หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาล

  ก.  ไม่นิยมคำควบกล้ำ
  ข.  ใช้พยัญชนะ ส ไม่ใช้ ศ ษ
  ค.  ประสมสระ ไอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา
  ง.   คำที่มีตัวสะกดตัวตามเป็นไปตามกด

7. ้อใดมีคำที่มาจากภาษาบาลีมากที่สุด่

  ก.  รัฐบาลในรัชกาลนี้มีสัจจะ
  ข.  กีฬาสีของโรงเรียนแข่งขันที่ธรรมศาสตร์
  ค.  จงให้ความอนุเคราะห์แก่คนชราทุกั้นวรรณะ
  ง.   รับสมัครสตรีที่มีวุฒิครูหลายตำแหน่ง

8. ข้อใดเป็คำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ

  ก.  พฤกษ์ สัปดาห์ อัคคี
  ข.  วัตถุ บุปผา สัญญา
  ค.  เนตร ทรัพย์ อัคคี 
  ง.  กีฬา ภิกษุ เกษตร

9.คำว่า"วชิระ" ของภาษาบาลี ตรงกับคำไทยว่าอย่างไร

  ก. วชิระ 
  ข. วัชร 
  ค.  วัชรา
  ง.  วิเชียร

10. พยัชนะข้อใดคือพยัญชนะที่เกิดจากฐานปุ่มเหงือกทั้งหมดุาเหตุ
  ก. ต ถ ท ธ น
  ข. ป ผ พ ถ ม
  ค. ฐ ฑ ฒ ณ
  ง. จ ฉ ช ฌ ญ  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.