อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

anigreen11_next.gifกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์anigreen11_back.gif
     
รายวิชาเคมี 

star02_yellow.gif

          ารจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  โดยประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ได้แก่ ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฏอัตรา ซึ่งแต่ละเนื้อหาจะมีคำอธิบาย  ตัวอย่าง  แบบฝึกปฏิบัติและเฉลยแบบฝึกปฏิบัติ พร้อมบทสรุป เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
          ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อมัลติมิเดียชุดนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนวิชาเคมี ช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนและ สามารถใช้เป็นเครื่องนำทางให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี   
           อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้   ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด  หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ  ติ  ชม  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อ ๆ ไป
                                                                                                                                                      

                                                                                                                 bullet_heart.gif ขอขอบพระคุณbullet_heart.gif
                                                                                                                

 

ball.gif
 

รวมผลงานครูออน

บทกลอนสอนตารางธาต

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved