พลังงานก่อกัมมันต์

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

ทฤษฏีการชนกัน 
พลังงานก่อกัมมันต์ 
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 2 

 

anigreen11_next.gifพลังงานก่อกัมมันตanigreen11_back.gif  

                                                    

พลังงานก่อกัมมันต์  หรือพลังงานกระตุ้น ( Activation  Energy ;   )    คือ พลังงานจำนวนน้อยที่สุที่ใช้ในการเกิดปฏิกิรยิาเคมี  มีหน่วยเป็น    หรือ  
               พลังงานก่อกัมมันต์เป็นค่าที่คำนวณได้จากผลการทดลอง  ซึ่งในแต่ละปฏิกิริยาจะมีค่าพลังงานก่อกัมมันต์ไม่เท่ากัน
               สำหรับพลังงานก่อกัมมันต์จะไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานของปฏิกิริยา  นอกจากนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วยเช่นเดียวกัน  กล่าวคือ  ถ้าปฏิกิริยาใด ๆ มีพลังงานก่อมันต์ต่ำ  อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาอาจจะช้าหรือเร็วต่างกันก็ได้ ในปฏิกิริยาเคมีต่างชนิดันจะมีพลังงานก่อกัมมันต์แตกต่างกันด้วย  โดยที่ปฏิกิริยาที่มีพลังงานก่อกัมมันต์ต่ำจะเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย  ส่วนปฏิกิริยาที่มีพลังงานก่อกัมมันสูงจะเกิดได้ยากกว่า

 flower_wind_1.gif

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved