พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

ปฏิกิริยาคายพลังงาน 
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน 
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 3 

 

anigreen11_next.gifพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมanigreen11_back.gif  

 

เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าเป็นปฏิกิริยาของสารประกอบโควาเลนท์ตะมีการสลายพันธะของสารตั้งต้น และมีการสร้างพันธะของสารผลิตภัณฑ์ขึ้น ถ้าพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะทั้งหมดรวมกันแล้ว มีค่ามากกว่าพลังงานที่ได้จากการเกิดพันธะใหม่รวมกัน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประเภทดูดความร้อน ในทางตรงกันข้าม ถ้าพลังงานที่ใช้ในการสลายพันธะทั้งหมดรวมกันมีค่าน้อยกว่า พลังงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากการสร้างพันธะรวมกัน  การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นประเภทคายความร้อน
                ในแง่ของพลังงานโมเลกุล ถ้าสารที่เป็นผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้น ปฏิกิริยานั้นจะเป็นประเภทคายพลังงาน แต่ถ้าสารที่เป็นผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้น ปฏิกิริยานั้นจะเป็นประเภทดูดพลังงาน
                 การดำเนินไปของปฏิกิริยาในแง่พลังงานของโมเลกุล เมื่อโมเลกุลของก๊าชมาชนกัน จนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัะณฑ์สามารถจะแสดงได้โดยอาศัยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของสารตั้งต้น พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา และพลังงานของผลิตภ
ณฑ์  ดังนี้

 

 flower_wind_1.gif

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved