ปฏิกิริยาดูดพลังงาน

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

ปฏิกิริยาคายพลังงาน 
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน 
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 3 

 

anigreen11_next.gifปฏิกิริยาดูดพลังงานanigreen11_back.gif
 

 

                       ปฏิกิริยา    ซึ่งเป็นปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อน
                                           
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาดังนี้

                           

 จากกราฟอธิบายได้ว่า สารตั้งต้นมีพลังงาน    พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาเท่ากับ    และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน  มีค่าสูงกว่า ระบบจึงดูดพลังงานเข้าไปมีค่าเท่ากับ  ปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน


                              
 สรุปได้ว่า  ฏิกิริยาเคมีใด ๆ ที่เป็นปฎิกิริยาดูดพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานสูงกว่าสารตั้งต้น

 

flower_wind_2.gif

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved