ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกลไกของปฏิกิริยาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฏอัตราแบบทดสอบหลังเรียน

 

ธรรมชาติของสารตั้งต้น 
ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 
พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น 
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ตัวหน่วงปฏิกิริยา 
อุณหภูมิ 
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5 
เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 5 

 

anigreen11_next.gifปัจจัยที่มีผลต่ออัตรการเกิดปฏิกิริยาเคม anigreen11_back.gif  

 

               ัตราการเกิดปฎิกิริยาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง คือ
                            
1. ธรรมชาติของสารตั้งต้น.               
                            
2. ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
                             
3. พื้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
                            
4. อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
                             5. ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี
             อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้น เป็นผลเนื่องมากจากสารตั้งต้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับสารผลิตภัณฑ์ การที่ทราบว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ทำให้สามารถควบคุมความเร็วของปฏิกิริยาได้  สามารถจะทำให้เกิดเร็วหรือช้า ตามต้องการได้ ปฏิกิริยาบางชนิดอาจจะเกิดได้เร็วหรือช้า เนื่องจากธรรมชาติของสารตั้งต้น  เช่น  สารประกอบไอออนิกมักจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารโควาเลนต์ ปฏิกิริยาบางชนิดขึ้นอยู่กับความเข้มข้น แต่บางชนิดไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ก็ได้

flower_wind_4.gif

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม  2548

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Ornuma  Bowonsak. All right reserved