แบบทดสอบหลังเรียน
Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนwhat is tensepresent simple tensepresent continuous tensepresent perfect tenseแบบทดสอบหลังเรียน

 

 symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

symble_at_blue.gif

 

Directions  :  Choose  the  best  answer

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ประโยคใดเป็น  Present  Simple  Tense?

  a. She  has  lived  here  for  3  years.
  b.
  He  never  likes  dogs.
  c.
  We  are  dancing.
  d.  
  He  study  English.
2. ประโยคใดเป็น  Present  Simple  Tense  ?
  a.  Surawut  is  going  to  Phuket.
  b.  
  He  has  seen  that  film  before. 
  c.  
  They  went  to  Pataya.
  d.   
  Sunee  always  goes  to  Udorn  Thani
3. ประโยคใดเป็น  Present  Simple  Tense  ?

  a. We  have  read  this  books  for  3  times.์ 
  b.
  Tom  and   Tina  are  dancing  together.
  c.
  He  is  doing  homework  at  the  moment.
  d.  
  She  always  drinks  some  milk  before  go  to  school.

4. ประโยคใดเป็น  Present  Simple  Tense  ?

  a.  Krisana  sometimes talks  to  her  friend  in  English.
  b.  
  She  is  talking  with  her  teacher.
  c.  
  Piyasiri  rode  his  bicycle  to  school  yesterday.
  d.  
  He  has dine  his  home  work  at  the  moment.

5. ประโยคใดเป็น  Present  Continuous  Tense  ?

  a. She  never  say Hello  to  me.
  b.
  We  are  standing  at  the  moment.
  c.
  He  usually  reads  that  book.
  d.  
  Is  he  speaking  English  ?

6. ประโยคใดเป็น  Present  Continuous  Tense  ?

  a. He  sometimes  reads  a  magazine.  
  b.
  They  never  go  to  Bangkok.
  c.
  Are  they  singing  Karaoke.
  d.  
  She  always  say  goodbye  to her  mother  before  go  to  school.  

7. ประโยคใดเป็น   Present  Perfect  Tense ?

  a. She  lived  here  since  1980.
  b.
  You  have   put  the  coin  in  the  machine.
  c.
  He  has  100  baht . 
  d.  
  She  often  writes  to  me.

8. ประโยคใดเป็น  Present  Perfect  Tense  ?

  a. Mana  loves  to  sing   Thai  songs. 
  b.
  She  loves  her  cat. 
  c.
  John  has  played  guitar  for  2  hours.
  d.  
  She  hope    to   get  the  letter  from  her  son.

9. ประโยคใดเป็น  Present  Perfect  Tense  ?

  a. He  often  reads  the  sport   book.   
  b.
  He  has  studied  English    since  1990.
  c.
  She  stayed  here  for  1  month.
  d.
  They  lived  here  last  week.

10. ประโยคใดเป็น  Present  Perfect  Tense  ?

  a.  How  long  has  she  studied   Japanese  language? 
  b.  
  She  always  eats  mangoes.
  c.  
  He  is  doing  his  homework.
  d.  
  They  went  to  Bangkok.จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร  ที่  19  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2548
 

จัดทำโดยครูนา
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mrs.Parichat  tienthip. All right reserved