รายวิชาพระพุทธศาสนา

 

ผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
รายวิชา  สังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

bar_green.gif

          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นแผนการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตลอดจนเป็นคนที่มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คือ นายธนากร  นาคโคตร ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และนำเสนอเพื่อขอคำแนะนำ ข้อติชม ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำในครั้งต่อไป ขอสงวนสิทธิ์การคัดลอกสำเนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          ทั้งนี้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการจัดทำ ตามความคิด และความเข้าใจของผู้จัดทำเอง โดยนำเอารูปแบบการมาจากการทำผลงานอาจารย์ 3 ที่ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้

          นายธนากร  นาคโคตร
      
ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

           

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved