แบบประเมิน

 

Homeผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

แบบประเมิน 1
(แบบประเมินผลการสอบอัตนัย)

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

น้ำหนัก/
จุดเน้น

ดี

พอใช้