แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดบัตรคำ 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

 

 

anired12_next.gifกิจกรรมการเรียนรู้

     hand01_next.gifชั่วโมงที่ 1

                ขั้นนำ

1.       ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนทำการเรียน ประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อเตรียมความพร้อม

2.       ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหน่วยการเรียนรู้นี้  นักเรียนบันทึกลงในสมุด

3.       ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลาประมาณ  10  นาที

4.       ครูสอบถามความเข้าใจนักเรียน  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่านเตรียมมาล่วงหน้า

ขั้นสอน

1.       ครูให้นักเรียนดูรูปภาพศาสดา / นักบวชของแต่ละศาสนา และร่วมกันสนทนาถึงความหมายและความสำคัญของแต่ละภาพ  ว่าเป็นภาพของศาสนาใด?  นักเรียนเคยรู้จักหรือไม่?

2.       นักเรียนและครูร่วมสนทนา วิเคราะห์ อภิปราย และให้เหตุผล เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของศาสนาในภาพรวม

3.       ครูเขียนหัวข้อปัญหาลงบนกระดาน  จำนวน  3  ข้อ  คือ
                1.       ศาสนา  คืออะไร ?
                2.       ศาสนา  มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร ?
                3.       ศาสนา  ถือกำเนิดขึ้นมาเพราะเหตุใด ?

ให้นักเรียนร่วมกันคิด และตอบคำถามลงในสมุดบันทึกของตนเอง โดยให้เวลาทำประมาณ  10  นาที  ระหว่างการทำงานครูพูดสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความซื่อสัตย์ และอธิบายถึง    ผลงานที่นักเรียนกำลังทำว่าเป็นการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนเอง   นักเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิด จะให้โอกาสแก้ไขในภายหลัง  ไม่ต้องลอกเพื่อน และต้องทำทุกข้อ

4.       ครูดูแล และให้คำแนะนำหัวข้อปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

5.       ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 คน เพื่อให้ออกมานำเสนอความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน  ข้อละ 1 คน  ตามเรื่องที่นักเรียนได้ตอบคำถามลงในสมุดบันทึก

6.       ครูบรรยายเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้นี้เพิ่มเติม โดยใช้รูปภาพประกอบ นักเรียนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

ขั้นสรุป

1.       นักเรียนและครู ร่วมกันสรุป และให้เหตุผลเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม

2.       ครูเฉลยคำตอบของแบบทดสอบก่อนเรียน  ตรวจแก้ไข  ให้คะแนน  ให้คำติชมผลงานนักเรียนที่ทำลงในสมุดบันทึก

3.       ให้นักเรียนอ่านเตรียมเนื้อหาที่จะเรียนในคาบต่อไป  เพื่อเตรียมความพร้อม

     hand01_next.gifชั่วโมงที่ 2

                ขั้นนำ

1.       ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนทำการเรียน ประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อเตรียมความพร้อม

2.       ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหน่วยการเรียนรู้นี้  นักเรียนบันทึกลงในสมุด

3.       ครูสอบถามความเข้าใจนักเรียน  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่านเตรียมมาล่วงหน้า

ขั้นสอน

1.       ครูสอบถามนักเรียนว่าศาสนาในโลกที่สำคัญได้แก่ศาสนาใดบ้าง ? โดยเรียงลำดับตามอายุของการกำเนิดศาสนา

2.       ครูให้นักเรียนดูบัตรคำ และถามถึงความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของบัตรคำในแต่ละแผ่น ว่าเป็นองค์ประกอบของศาสนาใด ?

3.       นักเรียนและครูร่วมสนทนา วิเคราะห์ อภิปราย และให้เหตุผล เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของศาสนาบัตรคำแต่ละแผ่น

4.       ครูให้นักเรียนนำบัตรคำแต่ละแผ่นมาหาความสัมพันธ์ ว่าเป็นองค์ประกอบของศาสนาใด     ในหัวข้อ

          ศาสดา    aniblue02_tiltupdown_next.gif        คัมภีร์     aniblue02_tiltupdown_next.gif       นักบวช      aniblue02_tiltupdown_next.gif      พิธีกรรม       aniblue02_tiltupdown_next.gif     ศาสนสถาน      aniblue02_tiltupdown_next.gif      สัญลักษณ์

       ให้นักเรียนร่วมกันคิด และส่งตัวแทนออกมาจัดเรียงต่อกันในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของศาสนาให้ถูกต้อง แล้วให้จดบันทึกลงในสมุดบันทึกของตนเอง โดยให้เวลาทำประมาณ 10  นาที ระหว่างการทำงานครูพูดสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความเกรงใจ และอธิบายถึงเหตุผลว่าการทำงานต้องมีความตั้งใจทำงาน ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ควรนึกถึงใจเขาใจเรา    อย่าเห็นแก่ตัวว่าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น เพราะจะถูกมองว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจ

5.       นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย และให้เหตุผลถึงประเภทของศาสนา ว่าลักษณะสำคัญในการแบ่งประเภทของศาสนาคืออะไร ? ศาสนามีประโยชน์ต่อชีวิตเราหรือไม่อย่างไร ?

6.       ครูบรรยายเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้นี้เพิ่มเติม โดยใช้บัตรคำประกอบ นักเรียนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

7.       ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ขั้นสรุป

1.       นักเรียนและครู ร่วมกันสรุป และให้เหตุผลเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม

2.       ครูเฉลยคำตอบของแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจแก้ไข  ให้คะแนน  ให้คำติชมผลงานนักเรียนที่ทำลงในสมุดบันทึก

3.       ให้นักเรียนอ่านเตรียมเนื้อหาที่จะเรียนในคาบต่อไป  เพื่อเตรียมความพร้อม

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved