แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

 

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifการประเมิน

สิ่งที่จะประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินผ่าน

1.   ตรวจผลงานด้าน ความรู้

2.   สังเกตพฤติกรรม

      - ด้านทักษะ/กระบวนการ
-  
ด้านคุณลักษณะ

1.   ผลการสอบและสมุดบันทึกการทำงาน แบบบันทึกกิจกรรม

2.  พฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.   แบบประเมิน 2

2.   แบบประเมิน 3

3.   แบบประเมิน 4

4.   แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

นักเรียนร้อยละ 80 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไป

anired12_next.gifระดับคุณภาพ

                                คะแนน                 80 % ขึ้นไป          หมายถึง                ดี
                                คะแนน                 60 – 80 %          หมายถึง                พอใช้
                                คะแนน                 ต่ำกว่า  60 %        หมายถึง                ปรับปรุง

เอกสารฝึกหัดที่11

แผนการการจัดการเรียนรู้ 12 เรื่อง พระธรรม เนื้อหา การบริหารจิต เจริญปัญญา

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถตอบคำถามเรื่องการบริหารจิต เจริญปัญญาได้

anired12_next.gifคำชี้แจง  ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องเรียน  ห้ามขีดเขียนใด ๆ ลงในข้อสอบ  อ่านคำสั่งให้เข้าใจแล้วลงมือทำ

anired12_next.gifคำสั่ง  จงกากบาท ( x ) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.       หากนักเรียนสามารถนั่งสมาธิได้ในระดับที่ละเอียดที่สุด เรียกว่า นักเรียนนั่งสมาธิในขั้นใด
. ขณิกสมาธิ                . อุปจารสมาธิ
. อัปปนาสมาธิ           . วาณสมาธิ

2.       การบริหารจิตแบบสติปัฏฐาน 4 นั้น คือข้อใด
ก.       การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก 4 จังหวะ
ข.       การพิจารณาการ เวทนา จิต และธรรม
ค.       การกำหนดสติทางตา หู จมูก และผิวหนัง
ง.        การพิจารณาการนั่ง นอน ยืน และเดิน

3.       บ่อเกิดแห่งปัญญาข้อใดถือว่าสูงที่สุด
. สุตมยปัญญา             . จินตามยปัญญา
. ภาวนามยปัญญา       . ปับปากปัญญา

4.       โยนิโสมนสิการ หมายถึงข้อใด
ก.       การฝึกจิตให้มีสมาธิตามแนวโยนิโส
ข.       การฝึกคิดอย่างมีระบบและรู้จักวิเคราะห์
ค.       การดำรงไว้ซึ่งศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
ง.        การภาวนาตั้งมั่นในบทสวดเพื่อผูกจิตให้มั่นคง

5.       การใช้อินเตอร์เน็ต ต้องใช้วิธีคิดแบบใดมากที่สุด
ก.       วิธีคิดแบบคุณค่าแท้
ข.       วิธีคิดแบบคุณค่าเทียม
ค.       วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
ง.        วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย

6.       ข้อใดถือเป็นกิจกรรมสุดท้าย  และเริ่มต้นการปฏิบัติกรรมฐาน
ก.       การแผ่เมตตา
ข.       การเจริญมรนัสสติ
ค.       การระลึกถึงบุญคุณของตนเอง
ง.        การอธิษฐานเจริญพระกรรมฐาน

7.       สมถกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานมีความแตกต่างกันอย่างไร
ก.        สมถกรรมฐาน มุ่งทำให้เกิดปัญญา  วิปัสนากรรมฐาน มุ่งทำให้จิตสงบ
ข.        สมถกรรมฐาน นึกถึงพระพุทธคุณ  วิปัสนากรรมฐาน นึกถึงพระธรรมคุณ
ค.        สมถกรรมฐาน มุ่งทำให้จิตสงบ  วิปัสนากรรมฐาน มุ่งให้เกิดปัญญา
ง.         สมถกรรมฐาน ใช้การกำหนดลมหายใจ   วิปัสนากรรมฐาน ให้ภาวนาพุทโธ

8.       การฝึกจิตในข้อใดที่สามารถทำให้พ้นจากความทุกข์ได้
ก.       ฝึกด้วยวิธีข่มใจไม่โลภ
ข.       ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
ค.       ฝึกนั่งสมาธิให้ได้นานที่สุด
ง.        ฝึกเพ่งจิตดับความทุกข์ที่เกิดขึ้น

9.       ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบัณฑิต
ก. เป็นคนมีปัญญา     ข. เป็นคนมีความรู้
ค. เป็นคนมีจิตอกุศล
  ง. เป็นคนมีความประพฤติดี

 

10.    จุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาในพระพุทธศาสนาคืออะไร

ก.       ทำให้จิตใจผ่องใส

ข.       ทำให้เกิดฌานสมาบัติ

ค.       การขจัดอวกิเลสให้หมดสิ้นไป

ง.       ชาติหน้าจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้

 

เฉลยเอกสารฝึกหัดที่ 11

แผนการการจัดการเรียนรู้ 12 เรื่อง พระธรรม เนื้อหา การบริหารจิต เจริญปัญญา

                ข้อ  1      ตอบ       
                ข้อ  2      ตอบ       
                ข้อ  3      ตอบ       
                ข้อ  4      ตอบ       
                ข้อ  5      ตอบ       
                ข้อ  6      ตอบ       
                ข้อ  7      ตอบ       
                ข้อ  8      ตอบ       
                ข้อ  9      ตอบ       
                ข้อ  10    ตอบ       

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved