แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

 

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifการประเมิน

สิ่งที่จะประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินผ่าน

1.   ตรวจผลงานด้าน ความรู้

2.   สังเกตพฤติกรรม

      - ด้านทักษะ/กระบวนการ
-  
ด้านคุณลักษณะ

1.