แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  1.3  ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงามและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม    เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่  1  รู้และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตนเกี่ยวข้อง และประเทศชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข้อที่ 2  ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทางศาสนาด้วยความเต็มใจ และเห็นคุณค่า

 anired12_next.gifสาระสำคัญ

                 การเรียนรู้ การยึดมั่น การถือมั่นในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ รู้จักกาละ เทศะ ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่า และเมื่อทำบ่อย ๆ ก็จะติดตัวเป็นค่านิยมที่ดีงาม เราควรปลูกฝังความมีสัมมาคารวะ ความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ให้กับเด็ก ๆ เพื่อโตขึ้นจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี วัฒนธรรมอันดีงามก็จะได้ไม่สูญกายไป ดังนั้น ในเรื่องของมารยาทในการไปวัด รวมไปถึงการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรปลูกฝังว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ

 anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจมารยาทที่ดีในการไปวัด และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้อง

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจข้อคิดที่ได้จากการศึกษามารยาทที่ดีในการไปวัด และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.       มีความสามารถในการอธิบายมารยาทที่ดีในการไปวัด และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายข้อคิดที่ได้จากการศึกษามารยาทที่ดีในการไปวัด และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์

                ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบามารยาทที่ดีในการไปวัด และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

2.       สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษามารยาทที่ดีในการไปวัด และการปฏิบัติตนที่ เหมาะสมต่อพระสงฆ์ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 7   ชาวพุทธที่ดี  เนื้อหา  มารยาทชาวพุทธ 

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  200)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       รูปภาพมารยาทไทย เรื่อง การไหว้ การกราบ การเดิน การนั่ง การรับของ ฯลฯ

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved