แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

 

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifกิจกรรมการเรียนรู้

     ชั่วโมงที่ 1

                ขั้นนำ

1.       ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนทำการเรียน ประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตา เพื่อเตรียมความพร้อม

2.       ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหน่วยการเรียนรู้นี้  นักเรียนบันทึกลงในสมุด

3.       ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อ  ใช้เวลาประมาณ  10  นาที

4.       ครูสอบถามความเข้าใจนักเรียน  เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้อ่านเตรียมมาล่วงหน้า 

ขั้นสอน

1.       ครูนำรูปภาพมารยาทไทย เรื่อง การกราบ การไหว้ การเดิน การนั่ง ฯลฯ ให้นักเรียนสังเกต วิเคราะห์ และให้เหตุผล เกี่ยวกับความหมายของภาพ ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร ? นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร ?

2.       ครูให้นักเรียนทุกคนทำท่าทางตามรูปภาพทีละภาพ โดยเริ่มจากการไหว้  การกราบ การนั่ง การรับของจากผู้ใหญ่ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิรายว่า ท่าทางที่นักเรียนทดลองทำนั้น   มีความเหมาะสมดีแล้วหรือไม่อย่างไร ?

3.       ครูบรรยายเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้นี้เพิ่มเติม โดยใช้รูปภาพประกอบ นักเรียนบันทึกสรุปสาระสำคัญลงในสมุด

4.       ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ขั้นสรุป

1.       นักเรียนและครู ร่วมกันสรุป และให้เหตุผลเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนเพิ่มเติม

2.       ครูเฉลยคำตอบของแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  ตรวจแก้ไข  ให้คะแนน  ให้คำติชมผลงาน  นักเรียนที่ทำลงในสมุดบันทึก

3.       ให้นักเรียนอ่านเตรียมเนื้อหาที่จะเรียนในคาบต่อไป  เพื่อเตรียมความพร้อม 

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved