แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  1  ชั่วโมง

 

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

เอกสารประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้   (ภาพประกอบการสอน)

แผนการการจัดการเรียนรู้ 17

เรื่อง ชาวพุทธที่ดี เนื้อหา มารยาทชาวพุทธ

anired12_next.gifคำชี้แจง  จัดหาภาพเกี่ยวกับมารยาทไทย เรื่อง การไหว้ การกราบ การรับของ การนั่ง การเดิน  ขนาดตามแต่สามารถจัดหาได้นำมาติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่มีขนาดเท่ากัน

anired12_next.gifวิธีใช ใช้อธิบายประกอบการสอนแบบบรรยาย

 

ชุดสื่อการสอนมารยาทไทย

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved