แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

เอกสารประกอบการจัดทำสื่อการเรียนรู้   (ภาพประกอบการสอน)

แผนการการจัดการเรียนรู้ 18

เรื่อง สัมมนาพระพุทธศาสนา  เนื้อหา สัมมนาพระพุทธศาสนา 

anired12_next.gifคำชี้แจง  จัดหาภาพข่าวความเชื่อเรื่องการทำพิธีตัดกรรม ก่อนตายจริงๆ พร้อมกับเนื้อข่าว (อาจหาข่าวเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับตนเองก็ได้) แล้วตัดขนาดตามหัวข้อข่าวติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่มีขนาดเท่ากัน

anired12_next.gifวิธีใช ใช้อธิบายประกอบการสอนแบบบรรยาย

 

ชุดสื่อการสอน เรื่อง ความเชื่อ

 

 

anired12_next.gifคำชี้แจง  จัดหาภาพข่าวความรักก่อนวัยอันสมควร  พร้อมกับเนื้อข่าว (อาจหาข่าวเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้) แล้วตัดขนาดตามหัวข้อข่าวติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกที่มีขนาดเท่ากัน

anired12_next.gifวิธีใช ใช้อธิบายประกอบการสอนแบบบรรยาย

 

ชุดสื่อการสอน เรื่อง รักในวัยเรียน

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved