koala.gif

ชีววิทยา
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนลักษณะของไพรเมตออร์เดอร์ไพรเมตสายวิวัฒนาการมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบสายพันธุ์มนุษย์เปรียบเทียบลิง เอพ มนุษย์สอบหลังเรียน

 

 3d_welcome02_whitebg.gif         สวัสดีค่ะ    anitomato_red.gifanitomato_red.gifanitomato_red.gif

           f_jellyfish.gif   สื่อการเรียนมัลติมีเดียนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีววิทยา  ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ  วิวัฒนาการของมนุษย์
                   เหมาะสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่  3 - 4  หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความรู้และสนุก
                   กับวิวัฒนาการของมนุษย์
 
button.gif

dinosaur_whitebg.gifหลักของวิวัฒนาการdinosaur.jpg

  

 letters_whitebg_red1.gif    วิวัฒนาการมีแต่รุดหน้า   ไม่ถอยหลัง   และจะมีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ  
       เช่น  สัตว์บกปรับตัวลงไปอาศัย  ในน้ำมีการปรับตัวรูปร่างจะคล้ายปลา
       แต่โครงน้างภายในของอวัยวะต่าง ๆ  ก็ยังคงเป็นแบบสัตว์บกอยู่

  letters_whitebg_red2.gif  การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ( Extinction )  เนื่องจากสิ่งมีชีวิตนั้น
       มีพันธุกรรมที่ไม่สามารถควคุม      และปรับตนเองให้เหมาะสมกับ
       สภาพแวดล้อมได้  ซึ่งเป็นไปตามหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

  letters_whitebg_red3.gif   สายวิวัฒนาการ  สามรถบอกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่บรรพบุรุษย์
       ร่วมกันได้โดยศึกษาซาก  โบราณและการเจริญของตัวอ่อน

  letters_whitebg_red4.gif   การมีวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ
       มีความสัมพันธ์  ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่ง
       หากิน

  มนุษย์จัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตา  ( Phylum chordata )  
คลาสแมมมาเรีย  ( Class mammalia )  
ลำดับหรือออร์เดอร์ไพรเมต  ( Primate )

 flower_wind_1.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยนางสมคิด  ทะนันไชย
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
Copyright (c ) 2004 Mrs. Nannapat.All  right  reserved.