คลังความรู้

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน

 

        

 

                 ทำสื่อมัลติมีเดีย  เรื่อง เมฆและชนิดของเมฆนี้  จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในเรื่องนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องชนิดของเมฆ  ได้แก่เมฆชั้นสูง  เมฆชั้นกลาง  เมฆชั้นต่ำ และเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง  ภาพประกอบได้จากเอกสารประกอบการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักการสังเกตเมฆ (โดยโครงการ GLOBE) เนื้อหามาจากเอกสารประกอบการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นบึงโขงหลง  ของมหาวิทยลัยมหาสารคาม   ในการจัดทำสื่อในครั้งนี้ขอขอบคุณ  อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  อาจารย์  2  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ที่กรุณาให้ความรู้ในการจัดทำ จนสำเร็จได้ด้วยดี   และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนองคาย.

Copyright (c) 2004 Mrs.Suttirut srisongkram All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.