img1.gif

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

 

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

 

     บทเรียน e-learning  เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ครูประจำการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เน้นฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดทำบทเรียน e-learning นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่  

  นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล Webmaster www.thaigoodview.com
  นายคอมฉันท์  นาเมืองรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
  นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
  นายอาณุภาพ สุภิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหล่มเก่าวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
  นายเกริก ท่วมกลาง ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนหนองไข่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา และขอขอบคุณอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดทำ
  ผศ.ดร.ชโนภาส ชนลักษณ์ดาว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาในการจัดทำในครั้งนี้

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  ครูกลยุทธ  ทะกอง  ครูนิรมล  เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.