img1.gif

ไฟฟ้าสถิต

  

Homeผู้จัดทำPretestไฟฟ้าสถิตประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์สนามไฟฟ้า,จุดสะเทินEletrostaticsสนามไฟฟ้างานเคลื่อนประจุศักย์ของตัวนำการใช้ประโยชน์Postest

 

ไฟฟ้าสถิต (ต่อ) 

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. สำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุ โดยขนาดของแรงไฟฟ้าสถิตย์ระหว่าง 2 ประจุ มีค่าเท่ากับค่าคงที่คูลอมบ์คูณผลคูรของประจุไฟฟ้าทั้งสอง หารด้วยระยะห่างระหว่างประจุยกกำลังสอง

  2. การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ไฟฟ้า โดยที่พลังงานศักย์ คือพลังงานที่ถูกเก็บอยู่ในสนามไฟฟ้า

  3. การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างสองตำแหน่ง คืองานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุบวกหนึ่งหน่วย จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง

  4. การสำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับสนามไฟฟ้าภายนอกตัวนำทรงกลม สนามไฟฟ้ามีค่าเช่นเดียวกับจุดประสงค์ ที่วางอยู่ที่จุดศูนย์กลางของตัวนำทรงกลม ส่วนในกรณีภายในตัวนำทรงกลมสนามไฟฟ้าจะหายไป

  5. การสำรวจตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับศักย์ไฟฟ้าภายนอกตัวนำทรงกลม ศักย์ไฟฟ้ามีค่าเช่นเดียวกับจุดประจุ ที่วางอยู่ที่จุดศูนย์กลางของตัวนำทรงกลม ส่วนในกรณีภายในทรงกลม ศักย์ของตัวนำมีค่าเท่ากับศักย์ที่ผิวตัวนำทรงกลม

  6. การสำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ ซึ่งทำหน้าที่เก็บประจุ และสะสมพลังงาน ความสามารถในการเก็บประจุ เรียกว่าความจุไฟฟ้า ความจุไฟฟ้ามีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างประจุไฟฟ้าทั้งหมดต่อความต่างศักย์ไฟฟ้า

  7. การสำรวจตรวจสอบและอภิปรายสนามไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ใช้อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องกำจัดแก๊สพิษ เครื่องกำจัดฝุ่น และกำจัดควัน

  8.  การสำรวจตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลางนั้นโดยกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเท่ากับประจุไฟฟ้าที่ผ่านภาคตัดขวางของตัวกลางนั้นในหนึ่งหน่วยเวลา

  9. การสำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดการเคลื่อนประจุไฟฟ้า จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

  10. การสำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ซึ่งใช้ในการคำนวณหากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ระหว่างสองจุดใด ๆ ในวงจรไฟฟ้า

  11. การทดลองเกี่ยวกับวงจรวีทสโตนบริดส์ ซึ่งเป็นวงจรที่ใช้วัดความต้านทานที่ไม่ทราบค่า

  12. การสำรวจตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก และแรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน ซึ่งวางในสนามแม่เหล็ก

   

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย ครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม  ครูกลยุทธ  ทะกอง  ครูนิรมล  เสือเขียว
ภาควิชาฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
Copyright (c) Faculty of Science Naresuan University All rights reserved.