ศาสนาสำคัญของโลก

Homeประวัติผู้จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอบก่อนเรียนศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกข์สอบหลังเรียน

 


bar_green.gif 

          ศาสนาต่าง ๆ บนโลกนี้มีมากมายหลายศาสนา ทุกศาสนาล้วนแล้วแต่มุ่งสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข และเนื่องจากมีผู้คนที่นับถือศาสนาหลายศาสนาที่อยู่อาศัยปะปนกัน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม จึงมักจะมีทั้งความเหมือน และความแตกต่างในที่เดียวกัน จากความจริงดังกล่าวจึงมักก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันบ้างในบางคติ บางความเชื่อ จนอาจเกิดปัญหาในสังคม ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวนั้นเบาบางลง หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจในหมู่ของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ให้มีความเข้าใจ และทราบข้อแตกต่างกันในบางคติ ความเชื่อ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และก่อให้เกิดความสันติสุข สามารถอยู่ร่วมกันได้

          สื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปชุดนี้ เป็นการจัดทำเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสำคัญของโลก เพื่อประดับความรู้

             บทความ...ครูฟักทอง...

 
3d_welcome02_whitebg.gif 

 

ัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.