รายวิชาพระพุทธศาสนา

 

ผู้จัดทำสารบัญหน่วยการเรียนรู้กำหนดการสอนแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9