แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดบัตรคำ 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  1.1  เข้าใจประวัติความสำคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนำหลักธรรมของศาสนา มาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่  1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของศาสนา คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ และวิเคราะห์พระจริยวัตรของศาสนา สาวกที่สำคัญของศาสนาต่าง ๆ

anired12_next.gifสาระสำคัญ

                ศาสนาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์  เป็นผู้มีวัฒนธรรม  จะสังเกตจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลก ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจากศาสนาทั้งสิ้น และส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งจากศาสนาคือคำสั่งสอนของศาสดาแต่ละศาสนา  ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น เพื่อการเป็นศาสนิกชนที่ดีในศาสนาที่ตนนับถือ  จึงควรจะศึกษาถึงความหมาย และความสำคัญ มูลเหตุการเกิดศาสนา ประเภท และประโยชน์ของศาสนาให้ลึกซึ้งก่อนที่จะไปศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไป

anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และมูลเหตุการเกิดศาสนาได้อย่างถูกต้อง

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจองค์ประกอบ ประเภท และประโยชน์ของศาสนาได้อย่างถูกต้อง

               ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายความหมาย  ความสำคัญ และมูลเหตุการเกิดของศาสนา

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายองค์ประกอบ ประเภท และประโยชน์ของศาสนา

               ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ มูลเหตุการเกิดศาสนา ประเภท และประโยชน์ของศาสนาได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา  เนื้อหา  ศาสนาคืออะไร

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  200)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       รูปภาพศาสดา / นักบวช  ของศาสนาต่าง ๆ  เช่น  พุทธ  คริสต์  ฯลฯ

6.       บัตรคำองค์ประกอบของศาสนา

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved