แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  3  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 
สื่อการสอนชุดเคลื่อนไหว 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  1.1  เข้าใจประวัติความสำคัญ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนำหลักธรรมของศาสนา มาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

 anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่  1  รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของศาสนา คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ และวิเคราะห์พระจริยวัตรของศาสนา สาวกที่สำคัญของศาสนาต่าง ๆ

ข้อที่ 2  สามารถนำหลักธรรมศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสันติสุข

 anired12_next.gifสาระสำคัญ

                พุทธประวัติ เป็นการเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของศาสนาพุทธ ว่ามีการก่อกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร  ต้องมีการผ่านกระบวนการใดบ้าง และได้ทราบถึงพระจริยวัตรก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ว่าพระองค์ได้ใช้หลักในการบำเพ็ญตนอย่างไร มีหลักในการดำรงตนอย่างไร เพื่อจะได้นำเอาหลักธรรม คำสอน หรือหลักปฏิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเอง และสังคมเพื่อความสันติสุข ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาหัวข้อของพุทธประวัติที่สำคัญ

 anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจพุทธประวัติเรื่องการประสูติ การตรัสรู้ และการบำเพ็ญทุกรกิริยาได้อย่างถูกต้อง

 

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติเรื่องการประสูติ การตรัสรู้ และการบำเพ็ญทุกรกิริยา  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.       มีความสามารถในการอธิบายพุทธประวัติเรื่องการประสูติ การตรัสรู้ และการบำเพ็ญ ทุกรกิริยา

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติเรื่องการประสูติ การตรัสรู้ และการบำเพ็ญทุกรกิริยา

                ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบายพุทธประวัติเรื่องการประสูติ การตรัสรู้ และการบำเพ็ญทุกรกิริยาได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

2.       สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติเรื่องการประสูติ การตรัสรู้ และการบำเพ็ญทุกรกิริยา และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 4   พระพุทธ  เนื้อหา  พุทธประวัติ

 

anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  200)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       ภาพพุทธประวัติ เรื่องการประสูติ  การตรัสรู้ และการบำเพ็ญทุกรกิริยา

6.       แผนภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนพุทธประวัติ

7.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 1  เรื่อง  พุทธประวัติ  ตอน  การประสูติ

8.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 2  เรื่อง  พุทธประวัติ  ตอน  การแสวงหาความรู้

9.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 3  เรื่อง  พุทธประวัติ  ตอน  การบำเพ็ญทุกรกิริยา

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved