แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ผู้สอน   นายธนากร   นาคโคตร

จำนวน  2  ชั่วโมง

 

Home 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผล 
สื่อการสอนชุดภาพ 

 

anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้          

                ส.  1.2  ยึดมั่นในศีลธรรมการกระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

 anired12_next.gifมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ข้อที่  1  เชื่อมั่นในการทำดีตามหลักจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข้อที่ 2 ตระหนักถึงการกระทำความดีของบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมจากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความเป็นเหตุเป็นผลของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญและนำเสนอเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติของตนเอง กลุ่มเพื่อน ชุมชน และสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 anired12_next.gifสาระสำคัญ

                ชาดก เป็นหนึ่งในคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในส่วนหนึ่งพระไตรปิฎก ซึ่งชาดกทั้งหมดนั้นมี 550 เรื่อง ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสวยชาติต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะประสูติเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย ชาดกนั้นจะแฝงด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นทั้งคำสอน เป็นข้อคิด เป็นแนวให้นำมาปฏิบัติได้ ซึ่งถ้าเราศึกษาชาดกอย่างถ่องแท้แล้วก็จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ดังนั้น การศึกษาชาดกจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงตนอยู่ในสังคมส่วนรวมได้

 anired12_next.gifผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                ด้านความรู้          

1.       นักเรียนรู้ และเข้าใจความหมาย ลักษณะ และเรื่องราวของชาดกได้อย่างถูกต้อง

2.       นักเรียนรู้ และเข้าใจข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดก มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

                ด้านทักษะ/กระบวนการ                   

1.       มีความสามารถในการอธิบายความหมาย ลักษณะ และเรื่องราวของชาดก

2.       มีความสามารถในการวิเคราะห์ / อธิบายข้อคิดที่ได้จากชาดก

                ด้านคุณลักษณะ 

1.       สามารถอธิบายความหมาย ลักษณะ และเรื่องราวของชาดกได้อย่างถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.       สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.       ตระหนักและเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 

anired12_next.gifชื่อเรื่อง / เนื้อหาการเรียนรู้

                เรื่องที่ 4   พระพุทธ  เนื้อหา  ชาดก

 anired12_next.gifแหล่งเรียนรู้ / สื่อการเรียนรู้

1.       ห้องสมุดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  (หมวด  200)

2.       อินเตอร์เน็ต (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

3.       หนังสือตำราเรียน  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ม.1

4.       แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  10  ข้อ

5.       ภาพวาดระบายสีชาดก เรื่อง มนต์เสกมะม่วง และเรื่องนกคุ่ม

6.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 4  เรื่อง ชาดก  ตอน  มนต์เสกมะม่วง

7.       เอกสารใบงานวาดภาพระบายสีที่ 5  เรื่อง ชาดก  ตอน  นกคุ่ม

 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083
Copyright(c) 2004 Mr.Thanagorn  nakkhot. All right reserved